Food Professional B2B Worldwide - Food B2B - food and beverage

ข้อตกลงการใช้งาน

    ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ, ข้อกำหนดและเงื่อนไข, คำบอกกล่าว, ระเบียบและนโยบาย, คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้บริการ หรือ การเข้าถึงแพลตฟอร์ม ทั้งหมด รวมถึงที่อาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงโดยเราเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ เราสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงแนวปฏิบัติ, ข้อกำหนดและเงื่อนไข, คำบอกกล่าว, ระเบียบนโยบาย และคำแนะนำในเวลาใดๆ โดยถือว่าท่านได้รับทราบและตกลงด้วยซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงใดๆ นั้นเมื่อได้มีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว

 • ท่านตกลงและรับรองที่จะไม่
  • ใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการเพื่อปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือแสดงถ้อยคำหรือข้อมูลเท็จเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลใด
  • ใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือ บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและก่อให้เกิดหรือคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อแพลตฟอร์ม, ผู้ใช้รายอื่นๆ, บุคคลใดๆ หรือสาธารณะ
  • พยายามจะเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต, ทำการรบกวน, แทรกแซง, ปรับเปลี่ยน, ขัดขวาง หรือทำให้ระบบคอมพิวเตอร์, เครื่องเซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม, การใช้งานของผู้ใช้คนอื่น หรือบริการขัดข้อง, เสียหาย
  • อัพโหลด, อีเมล, โพสต์, ส่งเสริม, ส่งต่อ หรือทำให้โฆษณาซึ่งข้อมูลและรายละเอียดที่เป็นเท็จ และ/หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมายใดๆ ผ่านทางแพลตฟอร์ม และ/หรือ บริการ
  • อัพโหลด, อีเมล, โพสต์, ส่งเสริม หรือส่งต่อวัสดุหรือเอกสารข้อมูลใดๆ ที่มี หรือที่มีเหตุให้สงสัยว่ามีไวรัสคอมพิวเตอร์, หนอน, ม้าโทรจัน, กลุ่มรหัส หรือส่วนประกอบที่ทำอันตราย หรือทำให้เสียหาย หรือทำให้เกิดความผิดพลาด หรือรบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์มือถือของลูกค้ารายอื่น หรือของแพลตฟอร์มหรือบริการได้
  • เข้าแทรกแซงบัญชีของผู้ใช้รายอื่น หรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ
  • ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการนอกเหนือจากที่สอดคล้องกับนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อใดๆ มาตรฐานอินเทอร์เน็ตใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตตามสิทธิการใช้งานที่ให้ไว้ในที่นี้
    เราสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง, ปรับปรุง, แก้ไข, ดัดแปลง, ระงับ หรือยกเลิกแพลตฟอร์มหรือการให้บริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ และไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากการเปลี่ยนแปลง, ปรับปรุง, แก้ไข, ดัดแปลง, ระงับ หรือยกเลิกดังกล่าว ทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงและ/หรือใช้แพลตฟอร์มหรือบริการ ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด
 • โดยดุลพินิจของเราแต่เพียงฝ่ายเดียว เราขอสงวนสิทธิในเรื่อง
  • การติดตาม, ตรวจสอบ, คัดกรอง, จัดกิจกรรม, เนื้อหา หรือเอกสารข้อมูลใดๆ บนแพลตฟอร์ม และ/หรือ การบริการ รวมถึงการสอบสวนการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ และอาจจะดำเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร
  • ป้องกัน, จำกัด หรือเพิกถอน การเข้าใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของท่าน ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • รายงานกิจกรรมใดๆ บนแพลตฟอร์ม ที่เราสงสัยว่าจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย, ระเบียบ หรือ กฎเกณฑ์ใดๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานนั้นๆ
  • ร้องขอข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้บริการ และ/หรือ การเข้าใช้แพลตฟอร์มของท่าน ในเวลาใดๆ และใช้สิทธิของเราภายใต้ข้อนี้หากท่านปฏิเสธการให้, ให้ หรือเรามีเหตุให้เชื่อได้ว่าท่านให้ข้อมูลและรายละเอียดไม่ถูกต้อง, ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือโดยฉ้อฉล
  • คัดกรอง, ปฏิเสธ, ลบ หรือย้ายเนื้อหาใดๆ บนแพลตฟอร์มที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ, ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้รายอื่น, ผิดกฎหมาย, ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือคำสั่งทางกฎหมาย รวมถึงยังอาจปิดกั้นการส่งการสื่อสาร
 • การเข้าถึงและการใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการของท่าน อยู่ภายใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้ใน "efoodchoice.com"
 • การซื้อขายสินค้าใดๆ อยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดการซื้อขาย ตามที่กำหนดไว้ใน “ efoodchoice.com ”
 • นอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากมีการจัดทำข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะด้าน หรือมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้อยู่ภายใต้บังคับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งจะมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ทุกประการ