ซีพีเอฟจับมือคู่ค้าธุรกิจและซัปพลายเออร์ ขับเคลื่อนห่วงโซ่การเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เดินหน้าส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพคู่ค้าธุรกิจและซัปพลายเออร์การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ยกระดับมาตรฐานสู่สากล ร่วมพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของการเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตอาหารตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารชั้นนำระดับโลก ผลิตและส่งออกสินค้าอาหารคุณภาพปลอดภัยไปกว่า 30 ประเทศทั่วโลก จึงเดินหน้าร่วมพัฒนาศักยภาพคู่ค้าธุรกิจและซัปพลายเออร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และสอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพิ่มความแข็งแกร่งของห่วงโซ่คุณค่าอย่างมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ตอบรับแนวโน้มความต้องการอาหารที่มาจากแหล่งและกระบวนการที่รับผิดชอบที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งวิถีนิวนอร์มัลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก

“การผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพและยั่งยืนต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของคู่ค้าธุรกิจ ซึ่งเปรียบเป็น “พันธมิตรทางธุรกิจ” ของซีพีเอฟในการดำเนินการผลิตและจัดหาวัตถุดิบและสินค้าด้วยความรับผิดชอบ และพัฒนาและปรับปรุงองค์กรสู่มาตรฐานสากล ไม่เพียงช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถตอบรับความต้องการและความท้าทายต่างๆ ในเวทีการค้าโลก ยังจะช่วยให้ซีพีเอฟและคู่ค้าธุรกิจสามารถเติบโตอย่างมั่นคงไปด้วยกัน และร่วมสร้างความยั่งยืนให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม” นายสิริพงศ์กล่าว

ทั้งนี้ ซีพีเอฟได้ส่งมอบและสื่อสารทำความเข้าใจกับกลุ่มคู่ค้าธุรกิจและซัปพลายเออร์ เรื่อง นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจ (Sustainable Sourcing Policy and Supplier Guiding Principle) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 และทุกๆ ปีบริษัทฯ ได้จัดสัมมนาเพิ่มองค์ความรู้และความเข้าใจในประเด็นด้านการบริหารจัดการแรงงานขององค์กร พร้อมทั้งดำเนินการตรวจประเมินด้านความยั่งยืนของคู่ค้าธุรกิจ เพื่อที่จะร่วมช่วยคู่ค้าปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานของคู่ค้าให้สามารถดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนของซีพีเอฟ สอดคล้องตามหลักการสากล

ในปีนี้บริษัทฯ ยังเดินหน้าพัฒนาศักยภาพ และการตรวจประเมินความยั่งยืนของคู่ค้าธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการ 4P ของนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนฯ ซึ่งประกอบด้วย Product (ผลิตภัณฑ์และบริการ) People (แรงงาน) Process (กระบวนการผลิต) และ Performance (การดำเนินงาน) สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล ทั้งการปฏิบัติต่อแรงงาน การยึดหลักสิทธิมนุษยชน การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานและทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคในการร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพสูง มีคุณค่าโภชนาการ ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานว่ามาจากแหล่งและกระบวนการที่ยั่งยืน


Efood news
Top VDO
News all